Close

Ventilationsbehov av batterirum

Till ledning vid bedömning av ventilationsbehov kan följande formel användas:

Ventilationsbehov kan räknas ut med hjälp av

Q=0,017xlxnxz, där
Q=erforderligt luftflöde, i/s
l=laddningsström, A
n=antal seriekopplade celler
z=gasavgivningsfaktor,
1,0 för ventilerade batterier
0,5 för ventilerade batterier med (flamspärrade) katalysatorventiler
0,2 för ventilreglerade batterier

Faktorn 0,017 är framräknad ur maximalt producerad vätgas (0,46 l/cell och
tillförd amperetimme), utspädningsfaktorn 26 och säkerhetsfaktor 5.
Laddningsströmmen l sätts till 0,5 gånger laddarens märkström.
Omedelbart ovanför ett batteri (inom 1 dm) får man räkna med att explosiv
blandning av vätgas och luft kan förekomma trots att kraven på ventilation
är uppfyllda.